МІКРОДОБРИВА «УАРОСТОК»® - ЗАПОРУКА ОТРИМАННЯ ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Віктор Ямковий, канд. с.-г. наук, керівник відділу наукових досліджень

Нині застосування мікродобрив є складовою частиною заходів щодо підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Мікродобрива потрібні рослинам у малих кількостях, проте здійснюють на ріст і врожайність рослин величезний вплив. Мікроелементи прискорюють розвиток рослин, дозрівання насіння, підвищують стійкість рослин до хвороб та несприятливих умов середовища. Вміст мікроелементів  складає тисячні і десятитисячні долі відсотків маси рослин, проте кожний з них виконує чітко певні функції в обміні речовин, живленні і не може бути замінений іншим елементом.

Дещо про вміст мікроелементів в ґрунтах

Основне джерело мікроелементів для рослин – ґрунт, однак не завжди і не всі ґрунти можуть повністю задовольнити потребу рослин у них. У ґрунтах України відчувається гострий дефіцит мікроелементів, очевидність якого не викликає сумнівів у більшості вчених та фахівців-агрономів. За даними Інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. А. Соколовського НААН, із 32 млн. га орних земель 18 млн. га (56%) мають низький (близько 0,20 мг/кг) вміст рухомого цинку, 2,5 млн. га (8%) - рухомої міді (1,5-1,9 мг/кг ), 8 млн. га (25%) - рухомого бору (0,3-0,5 мг/кг). Основними причинами низького вмісту мікроелементів в ґрунтах України є надзвичайно низькі обсяги внесення органічних добрив, які значно збагачували землі як макро- так і мікроелементами, недотримання структури сівозмін, а саме: мало висіваються сидеральні культури та багаторічні трави, як джерела збагачення ґрунту поживними елементами.

Дефіцит мікроелементів може виникнути і за несприятливих ґрунтово-кліматичних умов. Так, на легких піщаних ґрунтах може спостерігатися вимивання бору та магнію. На торф’яниках недоступною для рослин стає мідь. У лужному середовищі доступність більшості мікроелементів (Zn, Cu, B, Mn, Fe) обмежена. Ранньовесняні холоди призводять до затримки розвитку кореневої системи, що негативно впливає на засвоєння ґрунтових мікроелементів. Крім того високі дози азотних та фосфорних добрив знижують доступність сполук міді, цинку, заліза та бору. За різними науковими даними, мікроелементи з ґрунту можуть бути засвоєні рослинами до 3% від загально наявних.

Науковими дослідженнями встановлено, що для рослин найбільш ефективнішим способом ліквідації дефіциту мікроелементів є позакореневе підживлення добривами «УАРОСТОК»®.  Основна їх перевага в тому, що вони мають значно більшу розчинність ніж солі неорганічних кислот завдяки рідкій формі та краще засвоюються рослинами на 95-98% за рахунок хелатної форми мікроелементів.

До врожаю перший крок – мікродобрива «УАРОСТОК»® 

 «УАРОСТОК»® – це рідкі органо-мінеральні добрива, які містять збалансоване співвідношення макро- та мікроелементів в хелатній формі. У якості хелатуючого агента при виробництві мікродобрив «УАРОСТОК»® використовується ЕДТА. Слід наголосити, що крім хелатуючого агента ЕДТА при виробництві мікродобрив, в якості комплексоутворювачів використано також ряд органічних кислот (бурштинова, яблучна, лимонна, оцтова), які підвищують хімічну стійкість і рухливість хелатованих мікроелементів в середовищах із широким діапазоном рН. 

Характерною рисою є наявність в добриві гумінових речовин та амінокислот. Під впливом гумінових речовин змінюється проникність клітинних мембран, підвищується активність багатьох ферментів, а це в свою чергу збільшує синтез білків і вуглеводів. Також позитивний вплив вони мають на: поглинання поживних речовин з ґрунту, водообмін, збільшення вмісту хлорофілу та продуктивність фотосинтезу. Амінокислоти які входять до складу добрив «УАРОСТОК»® сприяють підвищенню імунітету рослин у стресових ситуаціях. Разом з мікроелементами амінокислоти покращують процес запилення, запліднення і формування плодів, збільшуючи кількість пилку і довжину пилкових трубок. Важливе значення амінокислот полягає у покращенні роботи продихів листкового апарату рослин.

Однією з особливістю мікродобрив «УАРОСТОК»® є наявність прилипача який допомагає рівномірному розподілу поживного розчину на поверхні листа та забезпечує пролонговану дію добрива.  

Мікродобрива «УАРОСТОК»® є екологічно безпечними. За ступенем впливу на людину вони належать до групи препаратів «малонебезпечні». Якість та безпека мікродобрив «УАРОСТОК»® підтверджується міжнародним сертифікатом ORGANIC, що включає в себе комплекс нормативних документів з виробництва, переробки, маркування та збуту органічної продукції. Також слід відмітити, що виробництво сертифіковане за міжнародним стандартом ISO 22000:2005 «Системи управління безпечністю харчових продуктів – Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». Сертифікація заводу підтверджує високий рівень виробництва, тому споживачі можуть бути впевнені, що вся продукція (мікродобрива «УАРОСТОК»®), яка виготовляється є якісною та безпечною.

Способи застосування та рекомендовані схеми позакореневих підживлень сільськогосподарських культур

Добрива «УАРОСТОК»® застосовують при передпосівній обробці насіння та при позакореневому підживленні рослин. Рекомендовані схеми застосування мікродобрив  «УАРОСТОК»® на основних польових культурах наводимо нижче.  

Ярі зернові. Передпосівна обробка насіння «РОСТОК Зерновий» 3 л/т + позакореневе підживлення: перше – в фазу кущення добривами «РОСТОК Зерновий» 2 л/га у комбінації з добривом «РОСТОК Макро» 1 л/га, друге – в фазу виходу в трубку-початок колосіння добривами «РОСТОК Плодоношення» 2 л/га у комбінації з добривом «РОСТОК Мідь» 1 л/га. 

Кукурудза. Передпосівна обробка насіння «РОСТОК Зерновий» 3 л/т + позакореневе підживлення: перше – в фазу 4-6 листків «РОСТОК Кукурудза» 2 л/га у комбінації з добривом «РОСТОК Макро» 1 л/га, друге – в фазу 7-9 листків добривами «РОСТОК Кукурудза» 2 л/га у комбінації з добривом «РОСТОК Цинк» 1 л/га.

Соя. Передпосівна обробка насіння «РОСТОК Бобові» 3 л/т, або «РОСТОК Молібден» 0,5-1 л/т + позакореневе підживлення: перше – в фазу 3-5 справжніх листків «РОСТОК Бобові» 2 л/га у комбінації з добривом «РОСТОК Макро» 1 л/га, друге – в фазу бутонізації добривами «РОСТОК Бобові» 2 л/га у комбінації з добривом «РОСТОК Молібден» 0,5 л/га.

Соняшник. Позакореневе підживлення рослин слід проводити у фазу 6-8 листків культури добривами: «РОСТОК Олійний» 2 л/га спільно з добривом «РОСТОК Бор» 1 л/га.

Цукровий буряк. Перше позакореневе підживлення рослин слід проводити у фазу 4-5 справжніх листків добривами: «РОСТОК Буряк 2 л/га спільно з добривом «РОСТОК Макро» 1 л/га, друге у фазі сходження міжрядь добривами «РОСТОК Буряк» 2 л/га з додаванням добрива «РОСТОК Бор» 1 л/га, наступне підживлення провести через 3-4 тижні добривами «РОСТОК Буряк» 2 л/га спільно з «РОСТОК Плодоношення» 2 л/га.

Ярий ріпак.  Перше позакореневе підживлення рослин рекомендуємо проводити у фазу розетки – початок стеблування добривами: «РОСТОК Олійний 1 л/га спільно з добривом «РОСТОК Тіоцид» 1 л/га (750 г/л сірки SO3),  друге у фазі бутонізації добривами «РОСТОК Олійний» 2 л/га з додаванням добрива «РОСТОК Бор» 1 л/га або «РОСТОК Марганець» 1 л/га.

Позакореневе підживлення добривами «УАРОСТОК»® забезпечує:

  •  швидке надходження елементів живлення в клітини рослин;
  •  зростання ефективності засвоєння NPK кореневою системою рослин із добрив та ґрунту на 10-30%;
  •  оптимальні умови для росту та розвитку рослин;
  •  підвищення толерантності рослин до стресових умов, що виникають внаслідок дії пестицидів, несприятливих погодних умов, грибкових та бактеріальних хвороб тощо;
  •  стимулювання життєво важливих біохімічних, обмінних процесів;
  •  підвищення врожайності до 25% та поліпшення якості товарної продукції.

Результати досліджень

Дослідження, проведені впродовж 4-ох років в ДП «НІТЦ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН», показали високу ефективність мікродобрив торгової марки «УАРОСТОК»® на різних сільськогосподарських культурах. Так, при застосуванні мікродобрив «УАРОСТОК»® приріст урожаю зерна пшениці озимої склав 15%, прирости врожаю зерна ярої пшениці та ячменю відповідно 20% i 14%. Дворазове позакореневе підживлення рослин сої та соняшнику в критичні фази розвитку рослин мікродобривами «УАРОСТОК»® дозволило отримати додатковий приріст урожаю відповідно 18 та 17%. На посівах цукрових буряків застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® сприяло підвищенню урожайності їх коренеплодів на 14%. Крім того слід відмітити те, що мікродобрива «УАРОСТОК»® позитивно впливали на якість сільськогосподарської продукції.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, щоб досягти високих врожаїв та відповідної якості продукції при вирощуванні сільськогосподарських культур потрібно обов’язково застосовувати позакореневе підживлення рослин мікродобривами. Використання вітчизняних мікродобрив «УАРОСТОК»® – Ваш шлях до високих врожаїв та прибутків. 


Система Orphus Задати питання
Український Аграрний Ресурс, 2011-2018
Всі права захищені законом
При використанні матеріалів посилання на сайт www.rostok-ua.com обов'язкове.
Для інтернет-видань - гіперпосилання не закрите для індексації пошуковими системами.